Cíle KA 1

Výstupem budou modernizované obsahy  předmětů / VŠ kurzů (obecná a analytická chemie pro bakalářský stupeň, , fyzikální chemie, mikrobiologie, toxikologie, chemie životního prostředí aj) i několik zcela nově otevřených  kurzů s připravenými studijními texty a dalšími oporami napříč všemi studijními obory  vyučovanými na FŽP a na PřF (např. kurzy environmentální mikrobiologie, managementu kvality, kurzy zaměřené na průmyslové technologie, cvičení z mikrobiologie apod.).  Podrobněji viz přehled inoVovaných předmětů uvedený v příloze.

Naším cílem je také zvýšit nabídku volitelných či povinně volitelných předmětů, které budou zajímavé a svým obsahem přínosné i  pro studenty z dalších fakult UJEP, díky níž budou moci studenti využít podle potřeb budoucích či současných zaměstnavatelů kreativněji možnost mezioborových studií. Díky tomu získají i další skupiny studentů základní znalosti potřebné pro studium technických a přírodovědných oborů na PřF i FŽP.