Cíle KA 2

Výstupem této aktivity je jsou modernizované obsahy kurzů - tedy učebních textů, prezentací a dalších studijních opor analytické chemie v magisterském a doktorském stupni na dotčených fakultách a katedrách UJEPu včetně inovace kurzů základů analytické chemie v bakalářských oborech, Dále bude výstupem i několik zcela nově otevřených kurzů s připravenými studijními texty a dalšími oporami napříč všemi studijními obory vyučovanými na FŽP a na PřF (např. kurzy analytické chemie zaměřené na moderní instrumentální techniky, na analýzu škodlivin v životním prostředí, na speciální analýzu nových materiálů včetně nanomateriálů apod.).

Realizace aktivity má umožnit studentům přechod mezi různými obory jak v rámci UJEP, tak případně mezi různými VŠ, přičemž bude garantována dostatečná úroveň znalostí a dovednosti očekávaná na jednotlivých stupních studia, což absolventům studia zaručí dobrou uplatnitelnost v komerčních i nekomerčních laboratořích (včetně laboratoří s mezinárodní působností pracujících podle mezinárodních standardů), výzkumných institucích, případně v odborných kontrolních orgánech.

Řádný průběh této aktivity má na starosti Koordinátor aktivity, který při jejím zajištění spolupracuje především s VPP pracovníkem a Externisty. Na realizaci této aktivity se významnou mírou podílejí Laboratorní pracovníci. Podpůrné činnosti zajišťuje Asistent. Supervizi této aktivity má na starosti Manažer projektu (resp. Garant projektu).