Klíčová aktivita 1

Zvýšení integrace výuky předmětů obecného společného základu na FŽP a PřF UJEP

Tato aktivita je zaměřena na harmonizaci věcné náplně předmětů obecného základu, které jsou v současné době vyučovány na několika fakultách a v různých studijních programech a oborech bez vzájemné provázanosti. Cílem této klíčové aktivity je zefektivnění, sjednocení a modularizace těchto předmětů/VŠ kurzů v rámci UJEP, vytvoření jednotných studijních textů a dalších studijních opor. V průběhu aktivity budou postupně realizovány tyto činnosti: nejprve budou shromážděny studijní opory, sylaby, anotace a další podklady všech dotčených kurzů (jak přednášek tak cvičení) a bude připraven podrobný plán koordinačních prací.

Dále budou vytvořeny nové inovované osnovy dotčených kurzů, bude rozhodnuto o případných změnách formy kurzů. Např. z povinných do volitelných, mimo semestrálních, intenzivních atp. Ve třetí fázi aktivty proběhne evaluace vytvořených materiálů, případně jejich úpravy (evaluace) podle zjištěných potřeb. Následně budou materiály vybraných předmětů převedeny do anglické verze a e-learningových materiálů. Všechny vytvořené materiály kurzů, osnovy a anotace budou  postupně publikovány v elektronické podobě na stránkách projektu a UJEP, v tištěné podobě budou zařazeny do knihoven jednotlivých fakult a ústavů UJEP.

Cílem aktivity je určité sjednocení a harmonizace výuky předmětů obecného základu zejména v bakalářských studijních oborech, které mají za cíl umožnit studentům pokračování studia na vyšším stupni v jiném oboru či dokonce na jiné fakultě.

Řádný průběh této aktivity má na starosti Koordinátor aktivity, který při jejím zajištění spolupracuje především s VPP pracovníkem a Externisty.. Podpůrné činnosti zajišťuje Asistent ICT. Supervizi této aktivity má na starosti Manažer projektu.