Klíčová aktivita 4

Modernizace výuky oboru Vodní hospodářství

Tato aktivita je zaměřena na inovace věcného obsahu předmětů oborové specializace vodního hospodářství.

Na zajištění této aktivity se bude podílet partner projektu Asociace pro vodu v krajině České republiky. Společně s pracovníky UJEP nejprve provede posouzení stávajícího výukového programu a navrhne možnosti zlepšení pro větší přiblížení aktuálním potřebám a s tím související diverzifikaci předmětu. Tato výchozí analýza tak bude sloužit pro navržení nových témat pro tvorbu učebních textů, pro semináře a exkurze.

Dále tedy budou v průběhu realizace této aktivity vytvořeny tyto učební texty: Vodní hospodářství v podmínkách změny klimatu I a II, Management podzemních vod, Moderní metody úpravy pitné vody, Obnova krajiny zasažené důlní a průmyslovou činností, Voda v přírodě a Ochrana a bezpečnost vodohospodářské infrastruktury, a to tak, aby zahrnovaly všechny relevantní nejnovější poznatky.

V rámci realizace aktivity budou připraveny minimálně dva praktické semináře o tomto obsahu:- Praktické příklady použití moderních metod úpravy pitné vody - Požadavky praxe tohoto oboru na studenty (demonstrace na konkrétních příkladech).

  • Fyzikální modelování Labe u Děčína a prohlídka vodohospodářských laboratoří VÚV v Praze,
  • Revitalizace Ploučnice,
  • Sanace území po těžbě uhlí s důrazem na řešení hydrologických problémů (hydrická rekultivace),
  • Rekultivace odtěžených ploch,
  • Problematika závlahy zemědělských plodin, povodňování lužních lesů, prohlídka laboratoří Jihočeské Univerzity ve Vodňanech: experimentální zařízení (líhně), rybniční hospodaření, hospodaření v rybářských revírech, cizorodé látky v ekosystému povrchových vod a technologie vybraných aspektů chovu ryb.

Realizaci této aktivity řídí Věcný manažer Aktivity partnera, který spolupracuje především s pracovníkem VPP. Pomocné činnosti vykonává Asistent projektu.