Klíčová aktivita 3

Zatraktivnění výuky inovováním formy výuky a doplněním o nové praktické formy výuky

UJEP disponuje poměrně dobrým zázemím pro praktickou výuku předmětu obecná a analytická chemie, fyzikální chemie, mikrobiologie, toxikologie, chemie životního prostředí aj. Na PřF i FŽP jsou vybudovány laboratoře pro základní laboratorní cvičení z analytické chemie i pro samostatnou práci studentů (DP, zpracování disertačních prací), některé labolatoře slídí UJEP s partnerskými organizacemi (např. VUAnCh a ÚACH AVČR Řež).

Cílem této aktivity je zlepšit využitelnost stávajících laboratorních kapacit, pomocí technických i organizačních opatření zvýšit jejich kapacitu a zlepšit flexibilitu výuky.

Praktický výcvik představuje pro studenty rozhodující konkurenční výhodu na trhu práce a zaručuje jim velmi dobré uplatnění po skončení studia. Studenti budou mít možnost již během studia pracovat na reálných projektech, seznámí se s režimem práce v komerčních i výzkumných laboratořích i s prvky managementu systému kvality, který je v těchto laboratořích implementován a získají kontakty potřebné pro své následné uplatnění. Nové vybavení laboratoří umožní vytvořit pro studenty nové moderní praktické dílny a semináře.

K zajištění výstupů této aktivity dojde k technickým úpravám ve vybraných laboratořích Centra pokročilých laboratorních technik (schéma laboratorního komplexu a popis rekonstrukce jsou uvedeny v příloze), dále k implementaci managementu kvality práce především s ohledem na zvýšení bezpečnosti práce.

Řádný průběh této aktivity má na starosti Věcný manažer aktivity a oba Koordinátoři pracovišť partnera. Finanční manažer dohlíží na řádný průběh pořizování služeb a dodávky zboží v souvislosti s realizací technických úprav v laboratořích tak, aby probíhali v souladu s pravidly řídícího orgánu. Část činností této aktivity zajišťjí labolatorní pracovníci. Podpůrné činnosti zajišťují Asistent projektu. Supervizi této aktivity má na starosti Manažer projektu.