Klíčová aktivita 2

Modularizace výuky analytické chemie včetně vědecké přípravy

Analytická chemie je průřezovým předmětem oborového studia v magisterském a doktorském stupni na dotčených fakultách a katedrách UJEPu, neboť základy analytické chemie tvoří součást studijních plánů prakticky všech chemických a chemicko-technologických oborů i řady oborů environmentálních. Od absolventů-specialistů se pak navíc očekává znalost analytické chemie v celé šíři, jednostrannost a přílišná specializace během studia nejsou žádoucí. Přestože profil absolventů v různých oborech bude odlišný díky různým doplňkovým předmětům, znalost analytické chemie je nutná při práci v zásadě jakékoli analytické laboratoři. Současný systém výuky však vykazuje nedostatky v provázanosti obsahu tohoto předmětu. Tato aktivita tedy sleduje inovaci a harmonizace věcného obsahu hlavního předmětu analytické chemie na všech zapojených fakultách. K dosažení cílů aktivity bude sloužit: úprava obsahů některých předmětů studijních oborů, modernizace a zkvalitnění teoretické přípravy a učebních textů a dalších studijních opor, úprava obsahu základních laboratorních cvičení včetně souvisejících studijních materiálů, zapojení oborníků z jiných VŠ (VŠCHT Praha, PřF MU Brno, aj.), ústavů AVČR a z praxe zejména ve vyšších stupních studia a vědecké přípravě v rámci doktorského studia; tito experti budou využití nejen při přímé výuce, vedení DP a DisP, ale především jako konzultanti a oponenti při úpravě obsahu výuky, přípravě studijních opor apod., což zajistí komparabilitu výuky s jinými VŠ, rozšíření nabídky témat DP/disertačních prací navazujících na potřeby praxe a výzkumné projekty řešené na UJEP a partnerských pracovištích, zohlednění požadavků praxe prostřednictvím profesních organizací (EURACHEM, Česká spektroskopická společnost, Asociace pro vodu v krajině, aj.), jejichž zástupci se budou na řešení projektu podílet.