Cíle KA 4

Výstupem této aktivity bude inovovaný obsah předmětů oborové specializace Vodní hospodářství, příprava 6-ti odborných exkurzí a 2 odborných seminářů a také 7 titulů učebních materiálů: Vodní hospodářství v podmínkách změny klimatu I a II, Management podzemních vod, Moderní metody úpravy pitné vody, Obnova krajiny zasažené důlní a průmyslovou činností, Voda v přírodě a Ochrana a bezpečnost vodohospodářské infrastruktury.Nově zpracovávané studijní materiály budou klást důraz na vysokou odbornost a modernost poznatků, v neposlední řadě také na úzké propojení s praxí a na využití teoretických znalostí studentů v praxi.Dalšími výstupy budou 2 workshopy, určené pedagogům, studentům UJEP - jeden z nich bude zaměřen na otázky rozvoje evropského výzkumu (ERA - European Research Area) a na orientaci v příslušných informačních zdrojích, druhý na standardní programy podpory inovací EU (nikoliv na strukturální fondy) a na související informační zdroje. Samostatným výstupem bude ve třetím roce projektu zahraniční exkurze pro 10 studentů a 4 podpořené akademické pracovníky na vybranou partnerskou univerzitu v EU.Absolvováním inovovaných nebo nově vytvořených kurzů bude podpořeno celkem 120 studentů ročně. Pro zajištění výuky kurzů a jejich tvorbu a inovaci bude proškoleno celkem 15 pracovníků.- materiální zabezpečení praktické výuky;

  • vytvoření inovovaných a nových laboratorních cvičení;
  • zpracování diplomových prací (10 ročně) a disertačních prací v oboru Environmentální analytická chemie.

 Výstupy této aktivity jsou určeny studentům všech oborů a stupńů studia zapojených pracovišť (jde o ca 250 studentů ročně) i akademickým pracovníkům UJEP, kteří budou využívat modernizované kapacity ke svému kvalifikačnímu růstu v rámci vědecké přípravy.