Cíle KA 6

Výstupem klíčové aktivity bude obsah 6 inovovaných kurzů a vytvoření 3 nových kurzů. Inovace kurzů bude zahrnovat:

  • inovace sylabů jednotlivých kurzů podle nejnovějších trendů v oblasti geografických informačních systémů, dálkového průzkumu Země a digitálních modelů terénu
  • 6x studijní opory pro inovované kurzy
  • tvorba multimediálních výukových pomůcek a e-learningových materiálů,Tvorba 3 nových kurzů bude zahrnovat:
  • tvorba sylabů a náplně kurzu s přihlédnutím na požadavky praxe

3x studijní opory pro nově vytvořené kurzy včetně multimediálních výukových pomůcek a e-learningových materiálů.V rámci klíč. aktivity budou vytvořeny webové stránky, na kterých budou mít participující osoby přístup k elektronické verzi studijních opor, multimediálním výukovým pomůckám.Výuka v jednotlivých kurzech bude podpořena inovovaným a novým přístrojovým vybavením, včetně zakoupení SW licencí pro výuku inovovaných a nově vytvořených kurzů.Seznam inovovaného vybavení a SW včetně odůvodnění pořízení uvedeno v sekci "Další nepovinné přílohy žadatele".Absolvováním inovovaných nebo nově vytvořených kurzů bude podpořeno celkem 340 studentů.Pro zajištění výuky kurzů a jejich tvorbu a inovaci bude proškoleno celkem 18 pracovníků.Přínosem pro cílovou skupinu je především získání takových teoretických a praktických vědomostí a znalostí, které jsou požadovány budoucími zaměstnavateli a jsou v souladu s vývojem studovaných oborů. Přínosná je také možnost navázání přímého kontaktu s potenciálními zaměstnavateli během praxí nebo během výuky, do které budou také zapojeni odborníci z praxe.V očích cílové skupiny je to spatřováno jako posílení adekvátní možnosti budoucího uplatnění.V souvislosti s možností práce s moderním přístrojovým vybavením v oblasti geoinformatiky očekáváme dle dosavadních zkušeností velký zájem cílové skupiny.Výhodou je uplatnění absolventů v mnoha oborech lidské činnosti (státní správa, samospráva, územní plánování, sociální oblast, památková péče,..)