Cíle KA 7

Výstupem této aktivity je vytvoření kurzů v cizím jazyce, prezentace studentů na zahraničních aktivitách a realizace stáží v partnerských orgaizacích. Na studentské pobyty na zahraničních pracovištích budou navazovat obhajoby bakalářských, magisterských, případně disertačních prací. Předpokládá se, že ucelené vědecký výsledky získané během podpořených pobytů budou prezentovány na vědeckých konferencích a publikovány v mezinárodních vědeckých časopisech. Tyto výstupy se očekávají i od zahraničních stáží akademických pracovníků. V případě krátkodobých zahraničních pobytů akademických pracovníků se počítá s přednáškovou činnosti, přípravou společných vědecko

  • výzkumných projektů, účasti na konferencích, workshopech. Výstupy:
  • předpokládáme během doby realizace projektu podpořit výjezdy 12 studentů bakalářského a magisterského studia, 6 studentů doktorského studia po dobu pobytu  3 měsíce, stáže 6 akademických pracovníků s  předpokládanou délkou pobytu 3 až 6 měsíců. Dále se v rámci projektu počítá s:
  • vydáním 3 titulů  odborných skript v anglickém jazyce
  • přípravou 6 inovovaných anglicky vedených kurzů, včetně jejich elektronických opor a elektronického sylabu, nabízených  k výuce v angličtině (jako volitelné předměty s vyšší hodnotou v kreditním systému)
  • přípravou anglických verzí nové vytvořených kurzů pro výuku českých studentů v angličtině jako volitelné předměty s vyšší bodovou bonifikaci.Ve třetím roce projektu bude uspořádána zahraniční exkurze pro 10 studentů a 4 podpořené akademické pracovníky na partnerskou univerzitu v Barceloně.

 Řízením této aktivity je pověřen samostatný koordinátor, který spolupracuje s koordinátory ostatních aktivit, dále s externími pracovníky a  VPP.